Projekt

 

Bytový dům Oáza Lánov

 

1. V klidné části obce, ale v dosahu veškeré infrastruktury

Bytový dům se nachází v části obce zastavěné převážně rodinnými domy, na severní straně zástavba není a navazují louky a lesy. Veškerá infrastruktura- lékař, pošta, obchod, úřad, zastávka autobusu se nachází ve vzdálenosti do 300m po vedlejší komunikaci. Škola a školka jsou také v dochozí vzdálenosti. Do nejbližšího supermarketu je to cca 3km převážně po cyklostezce případně autem.

 

2. Ideální poloha pro zimní a letní sporty

Fotbalové hřiště, hřiště na volejbal a tenis jsou ve vzdálenosti do 200 metrů, cyklostezka začíná ve stejné vzdálenosti od domu. Pro zimní sporty se nabízí běžkařské okruhy ve Vrchlabí (10 minut autem), případně lyžařská střediska jako Černý Důl, Janské lázně, Pec pod Sněžkou, Herlíkovice, Špindlerův Mlýn- všechna tato střediska jsou do 30 minut autem, do všech těchto středisek lze navíc zakoupit společný skipas (Czech skipas).

 

3. Parkování

Každý byt má vyhrazené vlastní parkovací místo přímo na pozemku, který je v areálu bytového domu (nikoliv na obecní komunikaci).

 

4. Konstrukce domu

Veškeré stavební konstrukce zdí a příček jsou z cihel, nikoliv ze sádrokartonu. Tyto příčky tak izolují od okolního hluku a zároveň nemusíte mít strach na zeď pověsit poličku nebo skříňku.

 

5. Sklepy- komory

Ke každému bytu náleží sklepní prostor. Podle velikosti bytu je sklep velký od 4 do 15 m2. Každý sklep je opět vyzděný (nikoliv drátěné pletivo) a oddělen dveřmi od okolního prostoru. Nikdo další tak neuvidí co Váš sklep skrývá a zároveň poskytuje dostatek bezpečí pro uložené věci.

 

Bližší technická specifikace celého projektu

Stavba bytového domu se nachází v Prostředním Lánově na st.p.č. 261, budova označena čp. 77, a přilehlých pozemcích, kde jsou potřebné přípojky, parkoviště a sjezd. Původně budova sloužila jako škola v přírodě, v současnosti je nevyužívaná. Objekt se nachází ve stávající smíšené zástavě rodinných a bytových domů.  V budově nově vznikne 19 bytových jednotek a 2 ateliéry.

Jedná se o budovu ve tvaru „L“. Východní křídlo má dvě nadzemní podlaží, jižní křídlo má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží - částečně zapuštěný sklep a garáž. Přestavbou nebude tvar měněn až na drobné úpravy obsahující přístavbu přízemních vstupních zádveří u dvou schodišť a předzahrádky.

Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 40° s vloženými rizolety , nově budou doplněny rizolety v podkroví pro zvětšení využitelného prostoru. Střecha bude z pozinkovaného plechu. Z architektonické hlediska bude patrná nová úprava zpevněných ploch exteriéru. Bude upravena dlážděná plocha parkoviště a chodníků a nově vzniknou předzahrádky. Vnější  úpravy budovy budou spočívat v obnově omítky  doplněné o nový dřevěný obklad z modřínu. Sokl bude do průměrné výšky 60 cm nad terén zhotoven z voděodolné stěrky typu Marmolit.

 

Doprava :

U objektu bude nově vybudován sjezd z přilehlé komunikace. Stávající sjezd bude používán pouze pro přístup k zachovávané garáži v 1.PP budovy a bude doplněn závorou.

Zpevněné plochy v exteriéru:

Příjezdová komunikace, parkovací stání, chodníky budou realizována na novém podkladu odstraněním původních vrstev.  Použita bude betonová dlažba.

Terasy předzahrádek:

Na kamenném souvrství terasy ohraničené zahradním obrubníkem bude usazena konstrukce předzahrádky z  trámů doplněná o terasová prkna.

Oplocení:

Areál nebude oplocen, pouze předzahrádky budou odděleny od okolní zeleně živými nebo drátěnými ploty.

Základy :

Plošné se základovými pasy v nezámrzné hloubce, která se stanovuje na 1,2 m pod úrovní upraveného terénu. Základ bude zhotoven také pod boky sjezdu u propustku, pilířky měření, pod opěrnou stěnou u podélného parkingu na hraně svahu k budově ve dvoře. Bude se jednat o příčný profil L, zajišťující dostatečné zpevnění svahu a zpevněné plochy. U všech základových prvků bude osazena drenážní trubka.

Vodorovné nosné konstrukce :

Stávající konstrukce jsou částečně z betonových panelů, částečně z keramických tvarovek a v malé míře i železobetonové. Nové vodorovné konstrukce budou  z ocelových válcovaných profilů s trapézovým plechem a s přebetonováním. Překlady nad otvory budou typové keramické. V případě úprav nosných stěn a doplňování stropů jsou navrženy výměny pomocí průvlaků.

Svislé nosné konstrukce :

Stávající svislé nosné konstrukce z pálených cihel v kombinaci s tvarovkami Velox, plynosilikát. Nové svislé nosné konstrukce budou vyzdívány z pálených cihel.

Schodiště:

Schodiště č. 1 a 3. zůstávají stávající opatřena novým keramickým obkladem, upraveno bude i stávající zábradlí. Nové schodiště bude železobetonové v shodném provedení.

Příčky:

Všechny nové příčky jsou z pálených cihel PTH. Nenosné příčky v bytech jsou PTH 11,5. Mezibytové stěny jsou nosné akustické PTH 19. Příčky budou opatřeny omítkou a jemným štukem. Zachované původní příčky budou přeštukovány.

Hydroizolace :

Nové základy a střechy budou opatřeny vhodnou izolací proti vodě. Veškeré vlhké prostory budou pod obklady a dlažby opatřeny hydroizolačním nátěrem.

Tepelné izolace :

Zdivo pod úrovní terénu 80 mm XPS + nopová fólie, obvodové zdivo pod dřevěnou fasádou 100 mm minerální vlny. Izolace střechy bude foukaná minerální v síle 200mm. Tepelnou izolaci budou opatřeny také veškeré prostupy.

Krov :

Stávající bude částečně nahrazen novým a doplněn o rizolety. Použito bude řezivo v kombinaci s ocelovými vaznicemi. Veškeré nové řezivo bude před montáží ošetřeno proti hmyzu a dřevokazným houbám.

Komín:

Odtah plynových kondenzačních kotlů bude veden v instalačních šachtách, vyústěn nad střechu a zakončen hlavicí.

Fasády:

Fasády jsou ze silikátové zrnité tenkovrstvé omítky.

Klempířské výrobky:

Jedná se výrobky v exteriéru: krajů střechy, okapničky, vnější parapety, svody z pozinkového plech.

Podhledy:

Podhledy budou zhotoveny z desek Fermacell a sádrokarton Red Piano a Green. Předpokládá se ve většině prostor  minimální světlá výška 2,6 m (v podkroví může být nižší).

Nášlapné vrstvy podlah:

Ve společných prostorech u vstupů, na schodištích, sklepích i v bytech bude použita keramická dlažba Rako Cemento 60x30. V obytných a pobytových místnostech bude použita vinylová podlaha.

Okna:

Veškerá okna budou vyměněna za nová, plastová okna zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní i venkovní rám v bílé barvě.

Dveře:

Vstupní dveře do domu budou plastové, částečně prosklené. Vstupní dveře do bytů budou s bezpečnostní vložkou, s kukátkem s předepsanou požární odolností dle PBŘ. Dveře vnitřní v bytech se navrhují plné do obložkových zárubní přesné provedení a typ kováním dle tabulky standardů.

Bezbariérovost:

Z hlediska požadavků na bezbariérovost se navrhuje bytový dům o 19 bytech. Nejedná se o sociální bydlení. Je splněn požadavek na bezbariérové prvky v exteriéru - přístup do jednoho podlaží, které je spojeno s ostatními podlažími budovy (1.PP) - vchod u garáže. V rámci budovy je v přízemí navržen jeden bezbariérový byt, který je možno v případě potřeby bezbariérově zpřístupnit např. nájezdovou rampou.

Větrání/hygienické požadavky:

Přirozené větrání okny,v každé obytné jednotce bude odváděn vzduch z koupelny a WC ventilátorem. Digestoře budou vyvedeny samostatným potrubím , vedeným v instalačních jádrech, nad střechu objektu.

Kanalizace:

Splašková kanalizace bude vyvedena z objektu pomocí potrubí systému KG. Po připojení veškerých svodných potrubí z objektu bude vedena přes revizní šachtu do obecní splaškové kanalizace. Kanalizace dešťová - bude ze střech svedena svody do potrubí KG. Vedena bude podél objektu přes revizní šachty do stávající přípojky, která je vyústěna přes revizní šachtu u  místní komunikace, do obecní dešťové kanalizace. 

Plynovod:

Objekt bytového domu bude napojen na zemní plyn ze stávajícího STL plynovodu vedený pod komunikací v přilehlé ulici, STL plynová přípojka bude ukončena v regulační skříni u paty objektu. Z regulační skříně bude NTL rozvod plynu rozveden k jednotlivým odběrným místům (bytům). Každé odběrné místo bude mít bytový uzávěr plynu a fakturační plynoměr, které budou umístěny ve veřejných prostorách ve skříních. Domovní rozvod bude proveden z měděného potrubí spojované lisováním.

Zdroj tepla:

Vytápění objektu je rozděleno na dva způsoby. Společné prostory, chodby apod. budou vytápěny přímotopnými elektrickými nástěnnými konvektory. Potřeba tepla v bytech bude kryta nástěnnými kondenzačními kotli. Kotle budou osazeny vždy nad pračkou v koupelně. Uvažovaný tepelný spád vytápění je 60/40°C. Každý z bytů bude mít osazen programovatelný prostorový termostat, který bude propojen s kotlem a jeho regulací. Veškeré rozvody topného média budou provedeny z měděného potrubí spojovaného pájením. Budou použita desková otopná tělesa Korado Radik Ventil Kompakt se spodním připojením, v základní odstínu RAL 9016 - bílá. V koupelnách budou použita trubková tělesa Korado Koralux Rondo MAX-M se středovým připojením. Koupelnová tělesa budou připojena na rozvod a budou doplněna topnou tyči s termostatem. Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavici s možností aretace teplot.

Rozvody vody:

Vnější rozvod vody je napojen na obecní vodovod stávající přípojkou jižně u objektu. Přípojka bude nově dovedena přes obvodovou stěnu, až do objektu, kde bude osazen fakturační vodoměr a hlavní domovní uzávěr. Na jednotlivých větvích pro byty budou ve skříni na chodbě osazeny podružné vodoměry. Hlavní rozvod bude veden v podhledech. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou z plastového tlakového potrubí opatřeny izolací z pěněného polyethylenu PE. Teplá voda bude v jednotlivých bytech a ateliérech ohřívána průtokovým způsobem pomocí plynového kondenzačního kotle.

V objektu bude instalován požární vodovod. Trasy budou vedeny v podhledech, ve stěnách nebo při stavebních konstrukcích k jednotlivým odběrným místům. Hydranty budou umístěny v nice.

 

Elektropřípojka

V souladu s požadavky ČEZ Distribuce bude proveden vnitřní rozvod a realizována měření, které bude pro každou jednotku samostatně. Za samostatnou jednotku je považován i společný prostor v daném vchodu. Tedy celkem  24 odběrných míst.

 

Silnoproudý rozvod:

Veškeré elektroinstalace budou nově provedeny z kabelů CYKY uloženými pod omítkou. Spínače jsou navrženy instalovat ve výšce 1,2m. Zásuvky ve výšce 0,2m, mimo kuchyně, koupelen, kde budou instalovány ve výšce cca 1,2m nad podlahou. Osvětlení a zásuvky v jednotlivých sklepních kójích budou měřeny podružným elektroměrem, umístěným v rozvaděči společné spotřeby. Osvětlení venkovních svítidel, vstupu a garáže je navrženo automatické pomocí pohybových čidel, osvětlení chodeb je tlačítky s orientační signálkou.

Slaboproudy:

V objektu bude realizován pro každou jednotku připojení na kabelovou televizi, pro internet a TV rozvod napojený na skříň slaboproudu umístěnou u každého vchodu. V každém vchodě je navrženo zvonkové tablo; telefony budou umístěny v každém bytě včetně zvonkového tlačítka před bytem.