Projekt

 

Bytový dům Oáza Lánov

 

Stavba bytového domu se nachází v Prostředním Lánově na st.p.č. 261, budova označena čp. 77, a přilehlých pozemcích, kde jsou potřebné přípojky, parkoviště a sjezd. Původně budova sloužila jako škola v přírodě, v současnosti je nevyužívaná. Objekt se nachází ve stávající smíšené zástavě rodinných a bytových domů.  V budově nově vznikne 19 bytových jednotek a 2 ateliéry.

Jedná se o budovu ve tvaru „L“. Východní křídlo má dvě nadzemní podlaží, jižní křídlo má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží - částečně zapuštěný sklep a garáž. Přestavbou nebude tvar měněn až na drobné úpravy obsahující přístavbu přízemních vstupních zádveří u dvou schodišť a předzahrádky.

Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 40° s vloženými rizolety , nově budou doplněny rizolety v podkroví pro zvětšení využitelného prostoru. Střecha bude z pozinkovaného plechu. Z architektonické hlediska bude patrná nová úprava zpevněných ploch exteriéru. Bude upravena dlážděná plocha parkoviště a chodníků a nově vzniknou předzahrádky. Vnější  úpravy budovy budou spočívat v obnově omítky  doplněné o nový dřevěný obklad z modřínu. Sokl bude do průměrné výšky 60 cm nad terén zhotoven z voděodolné stěrky typu Marmolit.

 

Doprava :

U objektu bude nově vybudován sjezd z přilehlé komunikace. Stávající sjezd bude používán pouze pro přístup k zachovávané garáži v 1.PP budovy a bude doplněn závorou.

Zpevněné plochy v exteriéru:

Příjezdová komunikace, parkovací stání, chodníky budou realizována na novém podkladu odstraněním původních vrstev.  Použita bude betonová dlažba.

Terasy předzahrádek:

Na kamenném souvrství terasy ohraničené zahradním obrubníkem bude usazena konstrukce předzahrádky z  trámů doplněná o terasová prkna.

Oplocení:

Areál nebude oplocen, pouze předzahrádky budou odděleny od okolní zeleně živými nebo drátěnými ploty.

Základy :

Plošné se základovými pasy v nezámrzné hloubce, která se stanovuje na 1,2 m pod úrovní upraveného terénu. Základ bude zhotoven také pod boky sjezdu u propustku, pilířky měření, pod opěrnou stěnou u podélného parkingu na hraně svahu k budově ve dvoře. Bude se jednat o příčný profil L, zajišťující dostatečné zpevnění svahu a zpevněné plochy. U všech základových prvků bude osazena drenážní trubka.

Vodorovné nosné konstrukce :

Stávající konstrukce jsou částečně z betonových panelů, částečně z keramických tvarovek a v malé míře i železobetonové. Nové vodorovné konstrukce budou  z ocelových válcovaných profilů s trapézovým plechem a s přebetonováním. Překlady nad otvory budou typové keramické. V případě úprav nosných stěn a doplňování stropů jsou navrženy výměny pomocí průvlaků.

Svislé nosné konstrukce :

Stávající svislé nosné konstrukce z pálených cihel v kombinaci s tvarovkami Velox, plynosilikát. Nové svislé nosné konstrukce budou vyzdívány z pálených cihel.

Schodiště:

Schodiště č. 1 a 3. zůstávají stávající opatřena novým keramickým obkladem, upraveno bude i stávající zábradlí. Nové schodiště bude železobetonové v shodném provedení.

Příčky:

Všechny nové příčky jsou z pálených cihel PTH. Nenosné příčky v bytech jsou PTH 11,5. Mezibytové stěny jsou nosné akustické PTH 19. Příčky budou opatřeny omítkou a jemným štukem. Zachované původní příčky budou přeštukovány.

Hydroizolace :

Nové základy a střechy budou opatřeny vhodnou izolací proti vodě. Veškeré vlhké prostory budou pod obklady a dlažby opatřeny hydroizolačním nátěrem.

Tepelné izolace :

Zdivo pod úrovní terénu 80 mm XPS + nopová fólie, obvodové zdivo pod dřevěnou fasádou 100 mm minerální vlny. Izolace střechy bude foukaná minerální v síle 200mm. Tepelnou izolaci budou opatřeny také veškeré prostupy.

Krov :

Stávající bude částečně nahrazen novým a doplněn o rizolety. Použito bude řezivo v kombinaci s ocelovými vaznicemi. Veškeré nové řezivo bude před montáží ošetřeno proti hmyzu a dřevokazným houbám.

Komín:

Odtah plynových kondenzačních kotlů bude veden v instalačních šachtách, vyústěn nad střechu a zakončen hlavicí.

Fasády:

Fasády jsou ze silikátové zrnité tenkovrstvé omítky.

Klempířské výrobky:

Jedná se výrobky v exteriéru: krajů střechy, okapničky, vnější parapety, svody z pozinkového plech.

Podhledy:

Podhledy budou zhotoveny z desek Fermacell a sádrokarton Red Piano a Green. Předpokládá se ve většině prostor  minimální světlá výška 2,6 m (v podkroví může být nižší).

Nášlapné vrstvy podlah:

Ve společných prostorech u vstupů, na schodištích, sklepích i v bytech bude použita keramická dlažba Rako Cemento 60x30. V obytných a pobytových místnostech bude použita vinylová podlaha.

Okna:

Veškerá okna budou vyměněna za nová, plastová okna zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní i venkovní rám v bílé barvě.

Dveře:

Vstupní dveře do domu budou plastové, částečně prosklené. Vstupní dveře do bytů budou s bezpečnostní vložkou, s kukátkem s předepsanou požární odolností dle PBŘ. Dveře vnitřní v bytech se navrhují plné do obložkových zárubní přesné provedení a typ kováním dle tabulky standardů.

Bezbariérovost:

Z hlediska požadavků na bezbariérovost se navrhuje bytový dům o 19 bytech. Nejedná se o sociální bydlení. Je splněn požadavek na bezbariérové prvky v exteriéru - přístup do jednoho podlaží, které je spojeno s ostatními podlažími budovy (1.PP) - vchod u garáže. V rámci budovy je v přízemí navržen jeden bezbariérový byt, který je možno v případě potřeby bezbariérově zpřístupnit např. nájezdovou rampou.

Větrání/hygienické požadavky:

Přirozené větrání okny,v každé obytné jednotce bude odváděn vzduch z koupelny a WC ventilátorem. Digestoře budou vyvedeny samostatným potrubím , vedeným v instalačních jádrech, nad střechu objektu.

Kanalizace:

Splašková kanalizace bude vyvedena z objektu pomocí potrubí systému KG. Po připojení veškerých svodných potrubí z objektu bude vedena přes revizní šachtu do obecní splaškové kanalizace. Kanalizace dešťová - bude ze střech svedena svody do potrubí KG. Vedena bude podél objektu přes revizní šachty do stávající přípojky, která je vyústěna přes revizní šachtu u  místní komunikace, do obecní dešťové kanalizace. 

Plynovod:

Objekt bytového domu bude napojen na zemní plyn ze stávajícího STL plynovodu vedený pod komunikací v přilehlé ulici, STL plynová přípojka bude ukončena v regulační skříni u paty objektu. Z regulační skříně bude NTL rozvod plynu rozveden k jednotlivým odběrným místům (bytům). Každé odběrné místo bude mít bytový uzávěr plynu a fakturační plynoměr, které budou umístěny ve veřejných prostorách ve skříních. Domovní rozvod bude proveden z měděného potrubí spojované lisováním.

Zdroj tepla:

Vytápění objektu je rozděleno na dva způsoby. Společné prostory, chodby apod. budou vytápěny přímotopnými elektrickými nástěnnými konvektory. Potřeba tepla v bytech bude kryta nástěnnými kondenzačními kotli. Kotle budou osazeny vždy nad pračkou v koupelně. Uvažovaný tepelný spád vytápění je 60/40°C. Každý z bytů bude mít osazen programovatelný prostorový termostat, který bude propojen s kotlem a jeho regulací. Veškeré rozvody topného média budou provedeny z měděného potrubí spojovaného pájením. Budou použita desková otopná tělesa Korado Radik Ventil Kompakt se spodním připojením, v základní odstínu RAL 9016 - bílá. V koupelnách budou použita trubková tělesa Korado Koralux Rondo MAX-M se středovým připojením. Koupelnová tělesa budou připojena na rozvod a budou doplněna topnou tyči s termostatem. Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavici s možností aretace teplot.

Rozvody vody:

Vnější rozvod vody je napojen na obecní vodovod stávající přípojkou jižně u objektu. Přípojka bude nově dovedena přes obvodovou stěnu, až do objektu, kde bude osazen fakturační vodoměr a hlavní domovní uzávěr. Na jednotlivých větvích pro byty budou ve skříni na chodbě osazeny podružné vodoměry. Hlavní rozvod bude veden v podhledech. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou z plastového tlakového potrubí opatřeny izolací z pěněného polyethylenu PE. Teplá voda bude v jednotlivých bytech a ateliérech ohřívána průtokovým způsobem pomocí plynového kondenzačního kotle.

V objektu bude instalován požární vodovod. Trasy budou vedeny v podhledech, ve stěnách nebo při stavebních konstrukcích k jednotlivým odběrným místům. Hydranty budou umístěny v nice.

 

Elektropřípojka

V souladu s požadavky ČEZ Distribuce bude proveden vnitřní rozvod a realizována měření, které bude pro každou jednotku samostatně. Za samostatnou jednotku je považován i společný prostor v daném vchodu. Tedy celkem  24 odběrných míst.

 

Silnoproudý rozvod:

Veškeré elektroinstalace budou nově provedeny z kabelů CYKY uloženými pod omítkou. Spínače jsou navrženy instalovat ve výšce 1,2m. Zásuvky ve výšce 0,2m, mimo kuchyně, koupelen, kde budou instalovány ve výšce cca 1,2m nad podlahou. Osvětlení a zásuvky v jednotlivých sklepních kójích budou měřeny podružným elektroměrem, umístěným v rozvaděči společné spotřeby. Osvětlení venkovních svítidel, vstupu a garáže je navrženo automatické pomocí pohybových čidel, osvětlení chodeb je tlačítky s orientační signálkou.

Slaboproudy:

V objektu bude realizován pro každou jednotku připojení na kabelovou televizi, pro internet a TV rozvod napojený na skříň slaboproudu umístěnou u každého vchodu. V každém vchodě je navrženo zvonkové tablo; telefony budou umístěny v každém bytě včetně zvonkového tlačítka před bytem.